Warning: Missing argument 2 for wp_widget() in /home/habza/www/7/wp-includes/widgets.php on line 76
HSBC | Habza.pl

HSBC- archiwa tagu

HSBC: Integrity is as important as money


HSBC: Integrity
Uploaded by Habzapl.

This is an eternal problem. What is the true goal for a financial institution. To make money (hopefully also for their clients) you might say. True, but this has to be done in an ethical manner. Especially when we are speaking about mature market, where consumer awareness is high, details, as code of conduct, moral values etc. become important. Is this commercial dangerous? One may interpret it as a lost chance for major earnings, not necessary a thing you want to communicate when you are a financial institution. In the other hand, it does show that HSBC, just like the paparazzi does have higher standards, moral values and will not act in the gray-morale area.  Integrity is important in an institution – client should be aware, that if an organization does use the moral-doubtful earning occasions, one day, it may act in the same way on him.

Inspiration: Blindspot

HSBC: Policeman, the sheriff is in the town


HSBC: Policeman
Załadowane przez: Habzapl

I like it. Concept is clear – here we have a Policeman, the sheriff of his local community (and a helpful tourist guide ;-)) with recognized power and authority – everyone obey him, eve usually hard to calm arguing women. But, as life’s showing us, we all have bosses above us – in this case a wife. The moment, when a child disobeys him leaves us in waiting for a burst of emotions and anger – will he, or will he not bite his head off, but then apparently wife appears as a comic relief. Everything ends just fine, and HSBC once again proves that: ‘As the World’s local bank, the better we can understand people and what they value, the better we can help them.’
This is one of these perfect slogans. It is hard to find faults in it. One of the dominant trends in the banking industry is personalization of relations and services. If the Client is assured, that financial institution, an universal bank active on all fields of Client interest knows him, his needs and worries, he will stay with us. Hopefully this will convince him not to look only on the provisions, rates etc. (so we’ll be able to finance that damn personalization) but the general impression will prevail. In the short soldier words – to move standards and quality of service from Private Banking to Retail, an impossible task, but always worth trying (appearances are good enough ;-) ). Ok, this is the SHORT category, so no lectures.
Music theme is perfect, hard to think of a better background for a bossy energetic man, a true conductor than “Largo al factotum” from Il Barbiere di Siviglia by Gioachino Rossini. So, the bank is able to known the true nature of Clients, and suits best their needs.

How to revive an ATM as a marketing communication vehicle – HSBC

Entry in English

Kiedy sądzisz, że nic nie jest już w stanie Ciebie zaskoczyć, zdarza się właśnie coś takiego. Bankowość/usługi finansowe to stosunkowo trudny obszar do promocji. Ciężko jest znaleźć nowe sposoby promocji z wykorzystaniem starych narzędzi – w tym przepadku bankomatu. O ile często zdarza się umieszczać informacje promocyjne na ekranie, umocować półkę/wieszak z ulotkami (idealne miejsce do schowania kamery nagrywającej wpisywany PIN… Powinienem zrobić notkę o zabezpieczeniach) to inwencja kończy się zazwyczaj tutaj. Tym bardziej cieszy, kiedy spotka się tak udaną realizację.

Na papierowym potwierdzeniu dokonania wypłaty z bankomatu umieszczono wzory orgiami, umożliwiające złożenie myszy dla wersji z bankowością internetową, torebki dla karty kredytowej, świnki dla konta oszczędnościowego itd. Nie doszukiwałbym się jednak wyrafinowanej personalizacji np. drukowanie wydruku z kontem oszczędnościowym dla osoby nim potencjalnie zainteresowanej. To byłoby zbyt piękne. Podejrzewam, że wzory zostały losowo (lub w takiej same sekwencji) nadrukowane na papierową szpulę umieszczoną w bankomacie – na pewno nie był drukowany przez bankomat.
Dobrym pomysłem było umieszczenie instrukcji składania na wierzchniej stronie potwierdzenia, w połączeniu z czerwonym kolorem (zgodnym z marką HSBC) powoduje, że trudno jest go nie zauważyć.

Za

 • Wykorzystanie starego środka komunikacji (można tak nazwać bankomat) w zupełnie nowy sposób
 • Przeciw

 • ?
 • Możliwe ulepszenie
  Zwiększenie prawdopodobieństwa oddziaływania – dodanie informacji o umieszczeniu instrukcji na ekranie, PRZED wybraniem opcji wydruku, np. poprzez słowa ‘mamy dla Ciebie niespodziankę’, ‘nasze zwierzątka czekają na Ciebie’ (ok, co z torebką…) itp. Uniemożliwić przeoczenie tej formy promocji.
  W zależności od konstrukcji bankomatu, jak i jego otoczenia, rozłożyć kilka poskładanych układanek wokół/na bankomacie.
  Jak zawsze – współpracować z końcowymi odbiorcami, może jakiś konkurs na stronie internetowej na nowe/lepsze projekty orgiami.

  Możliwość zastosowania w Polsce:
  Jak najbardziej, chociaż po modyfikacji – pomysł z rozłożeniem poskładanych układanek poza bankomatami w oddziałach banku nie udałby się – pogoda, wandale etc.

  Ocena: 5,5/6

  Niestety nie posiadam dokładniejszych danych (kategoria Oldies –znalezione na dysku) np. co do kraju w którym zrealizowano ten projekt.


  At the time when you think that there is nothing what can surprise you, it happens… Banking/financial services are a rather hard area to promote. It is difficult to find new ways of a communication with the usage of old tools/vehicles – at this case, a good old ATM/cash machine. We can often see a promotional message placed on the ATM’s screen, or a bunch of paper leaflets on a stand next to it (a great place to hide a miniature camera to record inputted PIN code… I should make a note on the security issues), the creativity usually ends here. That’s why it is even more enjoyable to notice such realization.

  On an ATM’s paper cash withdrawal confirmation/receipt origami patterns were placed, which made possible to create a mouse for internet banking version, a handbag for credit card, a piggy for saving account etc. I wouldn’t search here for some advanced personalized marketing, like putting the saving account version on a possibly interested client receipt. It would have been too beautiful. I’m suspecting, that patterns/instructions were placed randomly (or in the specified sequence) on the ATM’s paper reel – for sure they weren’t printed by the ATM printer.
  Instructions were located on the top side of the paper confirmation – a very good idea, and in joint with the red color (in accordance with the HSBC brand) makes it hard not to notice it.

  Pro

 • Usage of the old communication vehicle (an ATM can be called so) in a completely new way.
 • Cons

 • ?
 • Possible improvement
  To increase the impact level and spotting probability – add an information about instructions on the screen, BEFORE choosing the ‘print confirmation’ option i.e. with the words ‘we have a surprise for You’, ‘our pets are waiting for You’ (ok, what with the handbag…) etc. This will make missing them impossible.
  Depending on the ATM construction, or the surrounding environment, place some solved origami puzzles around/on the cash machine, to attract attention.
  As always – work with your clients, involve them. Maybe a contest on a website for a new/better origami projects?

  Implementation in Poland:
  Indeed it can be, but with small modifications, like the idea of placing solved puzzles around the machine will rather not work in the case of ATMs located outside bank branches – weather conditions, vandals etc.

  Evaluation: 5,5/6

  Unfortunately I do not have more specific data, like the country where project was realized, as this entry is from the Oldies category.

  EDIT: Ha, I’ve found the original source in my RSS collection, so credits go to the Guerrilla Marketing defined , and division responsible was HSBC Australia.